Raporty bieżące

Raport bieżący nr 31/2018

Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii E w związku z realizacją Programu Motywacyjnego 2013-2015

(Raport bieżący nr 31/2018)

29.06.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Spółka") informuje, iż w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015, jedna z osób uprawnionych posiadająca imienne warranty subskrypcyjne serii A, uprawniające do objęcia Akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje”), w dniu 29 czerwca 2018 roku złożyła Spółce oświadczenie o objęciu 4.000 (słownie: czterech tysięcy) Akcji po cenie 61,35 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych, 35/100) za jedną Akcję, tj. łącznie 245 400,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych). Prawa z objętych Akcji powstaną z dniem ich zapisania na rachunku maklerskim wskazanym przez uprawnionego. Jednocześnie Zarząd informuje, że Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

Warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane zostały w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015 na podstawie uchwały nr 6/NWZA/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 19/ZWZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. z dnia 24 czerwca 2015.

Na dzień 29 czerwca 2018 r. wszyscy managerowie objęci Programem skorzystali z uprawnienia do zamiany warrantów subskrypcyjnych na Akcje w ramach Programu Motywacyjnego 2013-2015 w liczbie łącznie 768.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy).

Raport bieżący nr 30/2018

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do raportu bieżącego 30/2018

(Raport bieżący nr 30/2018)

29.06.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Spółka CCC S.A. informuje o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 30/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Omyłkowo podano w podpisach osób reprezentujących podmiot: Marcin Murawski - Wiceprezes Zarządu, prawidłowo powinno być podane: Marcin Czyczerski - Wiceprezes Zarządu.

Pozostała treść raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

powrót do listy

Raport bieżący nr 30/2018

Emisja Obligacji 1/2018 i podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii 1/2014

(Raport bieżący nr 30/2018)

29.06.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd CCC S.A. z siedzibą Polkowicach („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportów RB nr 23/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku oraz RB nr 28/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku Spółka przeprowadziła emisję obligacji serii 1/2018 („Obligacje”), w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji. Obligacje nie były przedmiotem oferty publicznej.

Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach emisji:

  1. Wartość nominalna jednej Obligacji – 1.000 PLN;
  2. Forma Obligacji: obligacje zdematerializowane na okaziciela;
  3. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej jednej Obligacji;
  4. Liczba Obligacji – 210.000;
  5. Łączna wartość nominalna Obligacji – 210.000.000 PLN;
  6. Wykup Obligacji – jednorazowy wykup według wartości nominalnej Obligacji w dniu 29 czerwca 2021 roku;
  7. Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększone o stałą marżę; odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych;
  8. Zabezpieczenie: poręczenie udzielone przez spółki zależne Spółki, tj. CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach i CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku nabył 163.150 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) sztuk wyemitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 163.150.000 PLN (sto sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w celu umorzenia oraz Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie umorzenia tych obligacji z dniem 29 czerwca 2018 r.

 

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się