Raporty bieżące

Raport bieżący nr 19/2018

Projekty uchwał na ZWZA CCC S.A.

(Raport bieżący nr 19/2018)

23.05.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz.U. 2019.757), Zarząd CCC S.A. podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 roku oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://firma.ccc.eu/pl/21,walne-zgromadzenie.html.

Raport bieżący nr 18/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 19 czerwca 2018 roku

(Raport bieżący nr 18/2018)

23.05.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 19 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA przekazana zostaje w załączeniu.

powrót do listy

Raport bieżący nr 17/2018

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia przez spółkę zależną od Emitenta pakietu większościowego spółki Karl Voegele AG („Voegele”) oraz cesji wierzytelności z pożyczki udzielonej Voegele przez akcjonariusza

(Raport bieżący nr 17/2018)

22.05.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:       
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2018 roku, podmiot zależny od Emitenta spółka NG2 Suisse GmbH z siedzibą w Zug jako kupujący („NG2 Suisse”, „Kupujący”) zawarł z KAVO-Holding AG z siedzibą w Zug (Szwajcaria) jako sprzedającym („Kavo”, „Sprzedający”) oraz PhiRam Holding AG z siedzibą w Uznach (Szwajcaria), w pełni kontrolowaną przez Maxa Manuela Voegele, jako gwarantem („PhiRam”, „Gwarant”) warunkową umowę sprzedaży („Umowa Sprzedaży”) na łączną kwotę 10 mln CHF, która dotyczy nabycia przez Kupującego pakietu większościowego 1.400 akcji spółki Karl Voegele AG z siedzibą Uznach (Szwajcaria) („Spółka”, „Voegele”), stanowiącego 70% kapitału zakładowego Voegele („Akcje”, „Transakcja”) oraz cesji wierzytelności z tytułu pożyczki akcjonariusza udzielonych Spółce, na rzecz Kupującego („Pożyczka”).

Realizacja Transakcji jest uwarunkowana od spełnienia się szeregu typowych  warunków, w tym finalizacji badania due diligence i braku istotnej negatywnej zmiany do momentu jej zamknięcia. Gwarant odpowiada solidarnie za zobowiązania Sprzedającego wynikające z Umowy Sprzedaży.

Zamknięcie Transakcji i jej rozliczenie nastąpi w dniu podpisania umowy rozporządzającej i przewidziane jest do końca pierwszego półrocza 2018 roku lub nie później niż 30 września 2018 r. w przypadku takiej decyzji stron Umowy Sprzedaży.

Kupujący oraz Gwarant zawarli również umowę wspólników regulującą wzajemne prawa i obowiązki wspólników Spółki oraz ograniczenia zbywania akcji Spółki („Umowa Akcjonariuszy”), która wejdzie w życie z dniem wykonania Umowy Sprzedaży. Zgodnie z Umową Akcjonariuszy Kupującemu została przyznana opcja nabycia pozostałego pakietu 30% akcji Voegele („Pozostałe Akcje”) od Gwaranta (Opcja Call), a Gwarantowi przyznana została opcja zbycia Pozostałych Akcji Voegele Kupującemu (Opcja Put). Strony Umowy Akcjonariuszy ustaliły, że cena za Pozostałe Akcje została określona jako czterokrotność EBITDA minus dług netto, obliczone na postawie zaudytowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSR / MSSF. Strony mogą wykonać opcje po 2021 roku.

Spółka przeprowadzi Alokację Ceny Nabycia (PPA) wraz z pełną analizą Aktywów Netto, w tym w szczególności ujawnieniem wartości znaku Spółki przejmowanej. Ujawnienia zgodnie z MSSF 3 powinny nastąpić w ciągu roku od dnia transakcji. Zamiarem Spółki jest dokonanie tego możliwie w najkrótszym czasie, przy zachowaniu pełnej rzetelności procesu.

Na koniec 2017 roku Voegele posiadała sieć 219 sklepów pod markami: Voegele i Bingo. Spółka Voegele znajduje się w trakcie restrukturyzacji. Według danych otrzymanych od Sprzedających i sporządzonych wg Swiss GAAP FER, przychody netto ze sprzedaży w 2017 r wyniosły 172 mln CHF, EBITDA za 2017 r. wyniosła –5,9 mln CHF, EBITDA wg planu Voegele na 2019: +0.7 mln CHF; na koniec kwietnia 2018 roku: kapitał własny wynosił 51,3 mln CHF, saldo gotówkowe wynosiło 9 mln CHF, zobowiązania krótkoterminowe 9 mln CHF.

Transakcja ta stanowi kolejny etap realizacji strategii Grupy Kapitałowej CCC S.A. w zakresie rozwoju sieci sprzedaży, umożliwiając CCC wejście na nowy rynek na bazie drugiej najbardziej rozpoznawalnej marki z blisko 100-letnią tradycją na rynku szwajcarskim.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się