Raporty bieżące

Raport bieżący nr 16/2018

Ujawnienie opóźnionej informacji o podjęciu przez Zarząd CCC S.A. decyzji w sprawie zakończenia etapu przygotowawczego i rozpoczęciu etapu mającego na celu wynegocjowanie oraz ustalenie treści umowy dotyczącej nabycia pakietu większościowego spółki Karl Voegele AG („Voegele”)

(Raport bieżący nr 16/2018)

22.05.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej

Zarząd CCC S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) przekazuje niniejszym opóźnioną informację o podjęciu przez Zarząd CCC S.A. decyzji w sprawie zakończenia etapu przygotowawczego i rozpoczęciu etapu mającego na celu wynegocjowanie oraz ustalenie treści umowy dotyczącej nabycia pakietu większościowego stanowiącego 70% udziałów spółki Karl Voegele AG („Voegele”) z siedzibą w Uznach (Szwajcaria).

Na podstawie art. 17 ust. 4 MAR podanie do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej zostało opóźnione w dniu 18 maja 2018 r.

Treść opóźnionej informacji: Zarząd Emitenta informuje, iż po zapoznaniu się z z analizami i rekomendacjami przygotowanymi przez doradców Spółki postanowił o zamiarze nabycia pakietu większościowego spółki Karl Voegele AG („Voegele”).

W związku z powyższym Zarząd postanowił o zakończeniu etapu przygotowawczego Transakcji i rozpoczęciu negocjacji mających na celu wynegocjowanie oraz ustalenie treści umowy dotyczącej nabycia pakietu większościowego stanowiącego 70% udziałów spółki Voegele z siedzibą w Uznach (Szwajcaria).

Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej:

Opóźnienie przekazania informacji poufnej spełnia warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r. z uwagi na okoliczność, że w ocenie Emitenta niezwłoczne ujawnienie informacji na tym etapie prowadzonych przez Spółkę działań mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta poprzez negatywny wpływ na przebieg tych negocjacji i pogorszenie pozycji negocjacyjnej Emitenta oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji i jej potencjalnego wpływu na wartość Emitenta przez opinię publiczną.

Mając na uwadze słuszny interes Emitenta oraz jej akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Emitent odrębnym raportem poda informację o kolejnych etapach potencjalnej transakcji, w tym ewentualnej informacji o zakończeniu rozmów negocjacyjnych i dokonania transakcji oraz jej warunków, jeżeli informacje takie będą posiadały walor informacji poufnej.

Zarząd Emitenta zapewnia jednocześnie, że podjął wymagane przez Rozporządzenie MAR kroki w celu zachowania w poufności opóźnionej informacji poufnej do czasu jej podania do wiadomości publicznej.

Opóźnienie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej, gdyż opóźniona informacja dotyczy negocjacji potencjalnej transakcji, której szczegóły nie są jeszcze znane, a wynik nie jest przesądzony. Przedwczesna publikacja informacji poufnej mogła wprowadzić inwestorów w błąd co do prawdopodobieństwa zaistnienia oraz warunków ewentualnej transakcji.

Informacja poufna zostaje opóźniona do dnia 31 maja 2018 roku.

Informacja może zostać podana do wiadomości publicznej również przed upływem tego terminu, w przypadku gdy Emitent zawrze ze spółką Karl Voegele AG, lub z jej udziałowcami, umowę warunkową lub inne porozumienie na podstawie, którego Strony zobowiążą się na podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej potencjalnej transakcji nabycia 70% akcji spółki Voegele przez CCC S.A. lub inny podmiot zależny od CCC S.A., albo gdy zostaną podjęte inne decyzje dotyczące transakcji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po podaniu opóźnionej informacji poufnej do wiadomości publicznej, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia, zgodnie z art. 4 ust 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 2016/1055.

Opóźniona informacja poufna nie zostanie podana do wiadomości publicznej, jeżeli przed upływem terminu jej upublicznienia utraci walor informacji poufnej, w szczególności wskutek odstąpienia przez Emitenta od realizacji transakcji.

Raport bieżący nr 15/2018

Uchwała Rady Nadzorczej CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy

(Raport bieżący nr 15/2018)

10.05.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 roku podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnej oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy w wysokości 2,30 zł (słownie: dwa złote i trzydzieści groszy) na akcję.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu dotyczącą ustalenia dnia dywidendy (dzień D) na dzień 29 września 2018 roku oraz terminu wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 1 października 2018 roku.

Ocena Rady Nadzorczej wraz z wnioskiem Zarządu przedłożona zostanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

powrót do listy

Raport bieżący nr 14/2018

Zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta

(Raport bieżący nr 14/2018)

02.05.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 maja 2018 roku, podmiot zależny od Emitenta, eobuwie.pl S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Zielonej Górze otrzymał podpisany aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 26 października 2017 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57.

Niniejszy aneks podwyższył limit kredytowy do łącznej kwoty 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych, 00/100), w ramach którego Bank udzielił Spółce limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej 40.000.000,00 PLN oraz w formie gwarancji bankowych i akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 20.000.000,00 PLN.

Limit przedłużony został do dnia 31 października 2018 roku.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych przez Grupę z Bankiem.

Łączne maksymalne zaangażowanie Banku Polska Kasa Opieki S.A. wobec Grupy CCC zwiększyło się z 530 mln PLN do 560 mln PLN.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się