Raporty bieżące

Raport bieżący nr 12/2018

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za pierwszy kwartał 2018r.

(Raport bieżący nr 12/2018)

27.04.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. w związku z podjęciem uchwały w dniu 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zastosowania nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) dotyczącego Leasingu, zgodnie ze zmodyfikowanym podejściem retrospektywnym dla okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się od 1 stycznia 2018 roku, przekazuje do publicznej wiadomości sporządzone zgodnie ze standardem MSSF 16 wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za pierwszy kwartał 2018 roku oraz wartości porównawcze za pierwszy kwartał roku 2017 w wysokości, w jakiej były raportowane. Dodatkowo prezentowane są dane za pierwszy kwartał roku 2018 sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę w roku 2017.

 

Zastrzeżenie: Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za Q1 2018 roku jest nadal w trakcie przygotowywania, a jego publikacja nastąpi 15 maja 2018 r.

Raport bieżący nr 11/2018

Nabycie przez podmiot zależny udziałów w spółce Shoe Express S.A.

(Raport bieżący nr 11/2018)

25.04.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku, zawarł umowę nabycia, pośrednio przez spółkę zależną CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, 100% udziałów w spółce Shoe Express S.A. („Spółka”) z siedzibą w Bukareszcie. Spółka Shoe Express S.A. uprzednio nabyła od spółki Peeraj Brands International SRL zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą prowadzenie wszystkich sklepów działających pod marką CCC w Rumunii. Sklepy te były do tej pory prowadzone przez spółkę Peeraj Brands International SRL na podstawie umowy franczyzy z Emitentem. Łączna wartość transakcji to 33 mln EUR, przed uwzględnieniem rozliczeń związanych z kapitałem obrotowym, które nastąpią w określonym czasie po transakcji. Umowa zawiera zwyczajowe postanowienia m.in. dotyczące oświadczeń sprzedającego, odpowiedzialności stron i ww. rozliczeń po transakcyjnych. Rumuński urząd ochrony konkurencji wydał decyzję o braku sprzeciwu co do przeprowadzenia transakcji. Sfinalizowanie transakcji i przeniesienie własności akcji Spółki nastąpiło w dniu podpisania umowy nabycia, to jest w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

powrót do listy

Raport bieżący nr 10/2018

Uchwała Zarządu CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy

(Raport bieżący nr 10/2018)

24.04.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacji przeznaczenia całości zysku jednostkowego netto CCC S.A. wypracowanego w 2017 roku, w wysokości 37 372 525,22 zł (słownie: trzydzieści siedem milinów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 22/100) oraz części kapitału zapasowego, w kwocie 57 304 674,78 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 78/100), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Łączna kwota dywidendy rekomendowana przez Zarząd do podziału między akcjonariuszy wynosi
94 677 200,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych). Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 2,30 zł.

Zarząd Spółki zarekomendował ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 29 września 2018 roku oraz termin jej wypłaty (dzień W) na dzień 1 października 2018 roku.

Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o ocenę powyższej propozycji oraz przedłoży ją wraz z rekomendacją Walnemu Zgromadzeniu.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się