Raporty bieżące

Raport bieżący nr 54/2017

Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.


(Raport bieżący nr 54/2017)

 

02.10.2017 /Emitent/

 

Podstawa prawna:

1/ Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa o ofercie”) – zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że otrzymał od spółki Ultro Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (podmiot zależny od Dariusza Miłka) oraz Dariusza Miłka zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w wyniku rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 2 października 2017 roku akcji serii H Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach.

 

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami:

1/ Spółka Ultro Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (podmiot zależny od Dariusza Miłka), poinformowała, że w wyniku rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 2 października 2017 roku akcji serii H Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, udział Ultro Sp. z o.o. w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zmianie o ponad 1% w ogólnej liczbie głosów.

 

Przed Rejestracją Ultro Sp. z o.o. posiadała łącznie 11.060.000 akcji Spółki, w tym 5.460.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) oraz 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 28,24% kapitału zakładowego. Przed Rejestracją Ultro była łącznie uprawniona do wykonywania 16.690.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym 11.020.000 głosów z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz 5.670.000 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło łącznie 36,43% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Po Rejestracji liczba akcji Spółki oraz wynikających z nich głosów posiadanych przez Ultro Sp. z o.o. nie uległy zmianie. Po Rejestracji udział Ultro Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się z 28,24% do 26,86% kapitału zakładowego i jest reprezentowany przez akcje wskazane w akapicie poprzedzającym. Po Rejestracji udział głosów Ultro Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się z 36,43% do 34,90% ogólnej liczby głosów w Spółce i jest reprezentowany przez liczbę głosów wskazaną w akapicie poprzedzającym.

 

2/ Dariusz Miłek poinformował, że w wyniku rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 2 października 2017 roku akcji serii H Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, jego udział pośrednio jako podmiot dominujący wobec Spółki Ultro Sp. z o.o. w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zmianie o ponad 1% w ogólnej liczbie głosów.

 

Przed Rejestracją Dariusz Miłek za pośrednictwem Ultro Sp. z o.o., posiadał łącznie 11.060.000 akcji Spółki, w tym 5.460.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) oraz 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 28,24% kapitału zakładowego. Przed Rejestracją Dariusz Miłek za pośrednictwem Ultro Sp. z o.o. był łącznie uprawniony do wykonywania 16.690.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym 11.020.000 głosów z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz 5.670.000 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło łącznie 36,43% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Po Rejestracji liczba posiadanych przez Dariusza Miłka, za pośrednictwem Ultro Sp. z o.o., akcji oraz wynikających z nich głosów nie uległa zmianie. Po Rejestracji łączny udział Dariusza Miłka w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się z 28,24% do 26,86% kapitału zakładowego i jest reprezentowany przez akcje wskazane w akapicie poprzedzającym. Po Rejestracji łączny udział Dariusz Miłka w ogólnej liczbie głosów zmniejszył się z 36,43% do 34,90% ogólnej liczby głosów w Spółce i jest reprezentowany przez liczbę głosów wskazaną w akapicie poprzedzającym.

 

 

Raport bieżący nr 52/2017

Raport miesięczny za wrzesień 2017

(Raport bieżący nr 52/2017)

02.10.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2017 wyniosły 380,6 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 51,6%.

Przychody za okres styczeń - wrzesień wyniosły 2.833,0 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2016 o 37,6%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za wrzesień 2017 wyniosły 304,4 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 48,0%, narastająco za okres styczeń - wrzesień wyniosły 2.292,4 mln PLN i były wyższe o 30,5% w stosunku do roku 2016.

Przychody w kanale internetowym za wrzesień 2017 wyniosły 58,3 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 112,0%, narastająco za okres styczeń - wrzesień wyniosły 406,6 mln PLN i były wyższe o 123,4% w stosunku do roku 2016.

 

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski   – Wiceprezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych        – Wiceprezes Zarządu

powrót do listy

Raport bieżący nr 51/2017

Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii H spółki CCC S.A.

(Raport bieżący nr 51/2017)

29.09.2017 /Emitent/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: nr 46/2017 z dnia 6 września 2017 r., nr 47/2017 r. i 48/2017 z dnia 15 września 2017 r. podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii H”).

Akcje Serii H zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) w ramach oferty publicznej („Oferta”) . Emisja Akcji Serii H doszła do skutku w związku z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Serii H. W związku z tym Spółka nie dokonała przydziału Akcji Serii H w rozumieniu KSH. Subskrypcja Akcji Serii H została przeprowadzona na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany statutu, podjętej w ramach upoważnienia zawartego w § 6a Statutu Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Proces budowania księgi popytu został przeprowadzony w dniach 6-7 września 2017 r., natomiast umowy objęcia Akcji Serii H zostały zawarte do dnia 15 września 2017 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii H doszła do skutku w związku z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Serii H. Umowy objęcia Akcji Serii H zostały zawarte do dnia 15 września 2017 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji było 2.000.000 Akcji Serii H.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Nie składano zapisów w rozumieniu KSH. W ramach Oferty objęto 2.000.000 Akcji Serii H na podstawie umów objęcia Akcji Serii H.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Nie dotyczy. W ramach Oferty objęto 2.000.000 Akcji Serii H na podstawie umów objęcia Akcji Serii H.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Akcje Serii H były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 265 PLN za jedną Akcję Serii H.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii H. W ramach Oferty objęto 2.000.000 Akcji Serii H na podstawie umów objęcia Akcji Serii H.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty, Akcje Serii H objęło 37 klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii H nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 530 mln PLN.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty.

Koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z Ofertą wyniosły 6 769 000 PLN (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym koszty:

(i)    przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 6 728 000 PLN (sześć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
(II)   wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
(III)  sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
(IV) promocji Oferty: 0,00 PLN;
(V)  inne: 41 000 PLN (czterdzieści jeden tysięcy złotych).

Wskazanie metod rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:
Koszty poniesione na przeprowadzenie subskrypcji akcji serii H, zostaną odniesione na kapitał zapasowy.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną Akcję Serii H wyniósł 3,38 PLN (trzy złote trzydzieści osiem groszy).Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas, jak również nie zamierza opublikować po dacie niniejszego raportu bieżącego, jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji.

Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się