Raporty bieżące

Raport bieżący nr 34/2019

Raport miesięczny za maj 2019

(Raport bieżący nr 34/2019)

03.06.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży (wszystkie kanały sprzedaży) za maj 2019 wyniosły 475 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6%.

 

V 2018

V 2019

rdr

I-V 2018

I-V 2019

rdr

Sprzedaż [mln PLN]

       446,8  

       475,2  

6%

     1 542,2  

     2 037,6  

32%

Sieć detaliczna

       369,6  

       352,7  

-5%

     1 160,1  

     1 441,7  

24%

CCC

       367,7  

       296,8  

-19%

     1 152,7  

     1 205,8  

5%

KVAG

         43,3  

 

       189,4  

 

Gino Rossi

           6,7  

 

           20,2  

 

eobuwie

           1,9  

           5,9  

211%

             7,4  

           26,3  

255%

e-commerce

         71,0  

       110,0  

55%

       329,9  

       534,3  

62%

eobuwie

         71,0  

       103,0  

45%

       329,9  

       504,9  

53%

KVAG

           1,5  

 

           10,9  

 

Gino Rossi

           1,0  

 

             3,6  

 

DeeZee

           4,5  

 

           14,9  

 

Hurt

           6,2  

         12,5  

102%

           52,3  

           61,6  

18%

    CCC

           6,2  

         12,3  

98%

           52,3  

           59,4  

14%

    Gino Rossi

 

           0,2  

 

 

             2,2  

 

Powierzchnia [tys. m2]

       511,3  

       697,9  

36%

 

 

 

 

Przychody za okres styczeń – maj (wszystkie kanały sprzedaży) wyniosły 2 038 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2018 o 32%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za maj 2019 wyniosły około 353 mln PLN (w tym 5,9 mln PLN – eobuwie.pl S.A., 43,3 mln PLN Karl Vögele AG i 6,7 mln PLN Gino Rossi) i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5%, narastająco za okres styczeń – maj wyniosły około 1 442 mln PLN (w tym 26,3 mln PLN – eobuwie.pl S.A., 189,4 mln PLN Karl Vögele AG i 20,2 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe o 24% w stosunku do roku 2018.

Przychody w kanale internetowym za maj 2019 wyniosły 110 mln PLN (w tym 1,5 mln PLN Karl Vögele AG, 4,5 mln PLN DeeZee Sp. z o.o. i 1,0 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 55%, narastająco za okres styczeń – maj wyniosły 534 mln PLN (w tym 10,9 mln PLN Karl Vögele AG, 14,9 mln PLN DeeZee Sp. z o.o. i 3,6 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe o 62% w stosunku do roku 2018.

Powierzchnia sklepów Grupy CCC na dzień 31.05.2019 r. wyniosła 698 tys. m2 (w tym 80,9 tys. m2 Karl Vögele AG i 8,0 tys. m2 Gino Rossi) i była wyższa o 36% rdr.

W raporcie nie uwzględniono przychodów zgodnie z MSSF 5 działalność zaniechana.

Raport bieżący nr 33/2019

Zawarcie aneksów do umów kredytowych

(Raport bieżący nr 33/2019)

28.05.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. otrzymał podpisany aneks z dnia 24 maja 2019 r. z PKO BP SA (dalej: PKO BP SA) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 28 października 2010 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB nr 49/2010 z dnia 29 października 2010 r.
Niniejszym aneksem przedłużono okres udzielonego limitu oraz okres jego wykorzystania do dnia 29 maja 2020 r. (poprzedni termin: 29 maja 2019 r.).

Emitent informuje również, iż w dniu 28 maja 2019 r. otrzymał informację od spółki zależnej CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach o otrzymaniu podpisanego z PKO BP SA aneksu z dnia 24 maja 2019 r. do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 30 maja 2016 r., o której informował w raporcie bieżącym RB nr 24/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
Niniejszym aneksem przedłużono okres udzielonego limitu do dnia 29 maja 2020 r. (poprzedni termin: 29 maja 2019 r.).

Pozostałe postanowienia powyżej wskazanych umów nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów. Łączne zaangażowanie PKO BP SA wobec Grupy CCC S.A. nie uległo zmianie i wyniesie maksymalnie 260.000.000 PLN.

powrót do listy

Raport bieżący nr 32/2019

Zawarcie umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Gino Rossi S.A.

(Raport bieżący nr 32/2019)

24.05.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku zawarł ze spółką Gino Rossi S.A. („Gino Rossi”) umowę objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Gino Rossi („Umowa”). W ramach Umowy Emitent przyjął ofertę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 120.500.000 (sto dwadzieścia milionów pięćset tysięcy) nowoutworzonych akcji w kapitale zakładowym Gino Rossi, tj. akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 60.250.000 zł (sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), po cenie emisyjnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję i łącznej cenie emisyjnej 60.250.000 zł (sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) („Akcje”). Akcje będą akcjami zwykłymi, imiennymi, serii K, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia, które wyemitowane zostaną w ramach podwyższonego kapitału zakładowego Gino Rossi, dokonanego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gino Rossi, które odbyło się w dniu 20 marca 2019 r.

Rozliczenie ceny emisyjnej nastąpi poprzez umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności stron.

Po rejestracji podwyższenia przez sąd rejestrowy Emitent posiadać będzie łącznie 153 783 510 akcji stanowiących 90,02% w kapitale zakładowym Gino Rossi i uprawniających do łącznie 153 783 510 głosów na walnym zgromadzeniu Gino Rossi, tj. 90,02% ogólnej liczby głosów w Gino Rossi.

Grupa CCC jest jedną z najszybciej rozwijających się dużych firm obuwniczych w Europie i jednocześnie jednym z największych producentów obuwia w tym regionie. CCC poprzez eobuwie.pl SA jest również liderem e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, w segmencie obuwia. Grupa CCC posiada sieć blisko 1.200 salonów i działa w 23 krajach w Europie i poza nią, w kanałach off-line i on-line. Modne i atrakcyjne produkty CCC i eobuwie.pl oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Szwecji, jak również w Szwajcarii (przez sieć Voegele). Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych w Polsce, zatrudnia ponad 14 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. W 2017 roku sprzedaż Grupy CCC osiągnęła 4,2 mld zł (1 mld EUR), co stanowi wzrost o 32% w stosunku do 2016. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się