Raporty bieżące

Raport bieżący nr 28/2019

Powołanie Zarządu Spółki na kolejną VI kadencję na lata 2019 - 2021

(Raport bieżący nr 28/2019)

09.05.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Działając zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd CCC S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 9 maja 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu Spółki na kolejną VI kadencję na lata 2019 – 2021, rozpoczynającą się z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2018 rok, w dotychczasowym trzyosobowym składzie obejmującym następujące osoby:

Pan Marcin Czyczerski - jako Prezes Zarządu;

Pan Mariusz Gnych - jako Wiceprezes Zarządu;

Pan Karol Półtorak - jako Wiceprezes Zarządu.

 

Pan Marcin Czyczerski jest doktorem nauk ekonomicznych, ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; wcześniej ukończył studia magisterskie na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: zarządzanie finansami), a także studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych (kierunek: marketing polityczny). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Od 2004 r. związany z Grupą Volkswagen. W latach 2010 – 2016 pracował dla Grupy Volkswagen jako Dyrektor Zarządzający spółki Sitech Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, pełniąc jednocześnie funkcję prokurenta. W Spółce odpowiadał za zarządzanie w obszarach finansów, rachunkowości, controllingu, HR, IT i administracji. Wcześniej w Spółce pracował jako Dyrektor Logistyki i kierownik finansowy. W latach 2006 – 2017 był wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz UJW w Polkowicach. Od 1 stycznia 2017 roku zasiada w Zarządzie Spółki CCC S.A. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i nadzorując całość zagadnień zakresu finansów, HR i IT, a od dnia 11 kwietnia 2019 – Prezesa Zarządu. Pan Marcin Czyczerski zasiada również w licznych zarządach i radach nadzorczych spółek zależnych CCC S.A.

Pan Marcin Czyczerski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, osobowej, kapitałowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marcin Czyczerski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Mariusz Gnych, ukończył studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; wcześniej ukończył studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: organizacja i zarządzanie), a także Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (doradztwo podatkowe) oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo inwestycyjne). Z GK CCC związany od 2000 r., w 2004 r. objął funkcję Prezesa Zarządu w CCC Factory Sp. z o.o. oraz członka zarządu w CCC S.A, a od 2007 r. – Wiceprezesa Zarządu. Wcześniej pełnił funkcję I wiceburmistrza gminy Polkowice, zasiadał w zarządzie w Polkowickim Budownictwie Mieszkaniowym Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Mariusz Gnych posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Pan Mariusz Gnych nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, osobowej, kapitałowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mariusz Gnych nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Karol Półtorak, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz University of Derby. Z krajowym rynkiem kapitałowym związany od 1999 r. W 1997 r. zdobył licencję maklera papierów wartościowych. Od 2014 do marca 2016 pełnił funkcję wiceprezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Poprzednio, w latach 2011-2014 pracował dla Grupy Citibanku jako wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego. W okresie 2000 – 2011 pracował dla UniCredit CAIB (Warszawa i Londyn), gdzie realizował transakcje ECM i M&A w różnych sektorach gospodarki, między innymi w sektorze retail. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe Pana Karola Półtoraka obejmują pracę audytora w PwC (1999-2000), dla Deutsche Bank Securities (poprzednia nazwa ProCapita) (1999) oraz Grant Thornton w Londynie (1998).

Pan Karol Półtorak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, osobowej, kapitałowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Karol Półtorak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Raport bieżący nr 27/2019

Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej CCC S.A. w sprawie rekomendacji odnośnie pokrycia straty za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy

(Raport bieżący nr 27/2019)

09.05.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacji odnośnie pokrycia straty za rok 2018 w wysokości 40 365 817,81 (słownie: czterdzieści milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych 81/100), z kapitału zapasowego.

Jednocześnie w dniu 9 maja 2019 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacji przeznaczenia części kapitału zapasowego (utworzonego z zysku, który może być przeznaczony do wypłaty), w wysokości 19 760 640,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy rekomendowana przez Zarząd do podziału między akcjonariuszy wynosi 19 760 640,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych) i stanowi 33% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej CCC, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 0,48 zł.

Powyższa rekomendacja jest zgodna z przyjętą przez CCC S.A. Polityką Dywidendową, zgodnie z którą Zarząd CCC S.A. – po przeanalizowaniu m.in. sytuacji finansowej i płynnościowej Grupy Kapitałowej CCC, istniejących i przyszłych zobowiązań oraz oceny perspektyw Grupy Kapitałowej CCC – pod warunkiem spełnienia określonych wskaźników finansowych, zamierza przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej CCC, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Zarząd Spółki zarekomendował ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 17 września 2019 roku oraz termin jej wypłaty (dzień W) na dzień 1 października 2019 roku.

Ponadto w dniu 9 maja 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnej oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, jak również wypłaty dywidendy w wysokości 0,48 zł na akcję i ustalenia dnia dywidendy (dzień D) na dzień 17 września 2019 roku oraz terminu wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 1 października 2019 roku.

Ocena Rady Nadzorczej wraz z wnioskiem Zarządu przedłożona zostanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

powrót do listy

Raport bieżący nr 26/2019

Raport miesięczny za kwiecień 2019
(Raport bieżący nr 26/2019)

06.05.2019 /Emitent/

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży (wszystkie kanały sprzedaży) za kwiecień 2019 wyniosły 524 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 20%.

 

 

IV 2018

IV 2019

rdr

I-IV 2018

I-IV 2019

rdr

Sprzedaż [mln PLN]

         436,7  

         524,2  

20%

       1 095,5  

       1 562,4  

43%

Sieć detaliczna

         329,8  

         376,0  

14%

         790,5  

       1 087,4  

38%

    CCC

         327,6  

         320,0  

-2%

         785,0  

         910,3  

16%

    KVAG

  

           42,0  

 

          

 145,6 

    Gino Rossi

  

           6,8  

 

           

 13,5  

    eobuwie

           2,2  

           7,2  

227%

             5,5  

           18,0  

227%

e-commerce

           90,4  

         133,8  

48%

         259,0  

         425,8  

64%

    eobuwie

           90,4  

         127,4  

41%

         259,0  

         403,9  

56%

    KVAG

   

           2,2  

 

              

 9,3 

    Gino Rossi

     

           1,3  

 

              

 2,5 

    DeeZee

   

           2,9  

 

           

 10,1  

Hurt

           16,5  

           14,4  

-13%

           46,0  

           49,1  

7%

    CCC

           16,5  

           13,1  

-21%

           46,0  

           47,1  

2%

    Gino Rossi

 

           1,3  

 

 

             2,0  

 

Powierzchnia [tys. m2]

         498,1  

         688,7  

38%

 

 

 

Przychody za okres styczeń – kwiecień (wszystkie kanały sprzedaży) wyniosły 1 562 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2018 o 43%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za kwiecień 2019 wyniosły ponad 376 mln PLN (w tym 7,2 mln PLN – eobuwie.pl S.A., 42,0 mln PLN Karl Vögele AG i 6,8 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14%, narastająco za okres styczeń – kwiecień wyniosły około 1087 mln PLN (w tym 18,0 mln PLN – eobuwie.pl S.A., 145,6 mln PLN Karl Vögele AG i 13,5 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe o 38% w stosunku do roku 2018.

Przychody w kanale internetowym za kwiecień 2019 wyniosły 134 mln PLN (w tym 2,2 mln PLN Karl Vögele AG, 2,9 mln PLN DeeZee Sp. z o.o. i 1,3 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 48%, narastająco za okres styczeń – kwiecień wyniosły 426 mln PLN (w tym 9,3 mln PLN Karl Vögele AG, 10,1 mln PLN DeeZee Sp. z o.o. i 2,5 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe o 64% w stosunku do roku 2018.

Powierzchnia sklepów Grupy CCC na dzień 30.04.2019 r. wyniosła 689 tys. m2 (w tym 81,5 tys. m2 Karl Vögele AG i 8,0 tys. m2 Gino Rossi) i była wyższa o 38% rdr.

W raporcie nie uwzględniono przychodów zgodnie z MSSF 5 działalność zaniechana.

Grupa CCC jest jedną z najszybciej rozwijających się dużych firm obuwniczych w Europie i jednocześnie jednym z największych producentów obuwia w tym regionie. CCC poprzez eobuwie.pl SA jest również liderem e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, w segmencie obuwia. Grupa CCC posiada sieć blisko 1.200 salonów i działa w 23 krajach w Europie i poza nią, w kanałach off-line i on-line. Modne i atrakcyjne produkty CCC i eobuwie.pl oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Szwecji, jak również w Szwajcarii (przez sieć Voegele). Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych w Polsce, zatrudnia ponad 14 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. W 2017 roku sprzedaż Grupy CCC osiągnęła 4,2 mld zł (1 mld EUR), co stanowi wzrost o 32% w stosunku do 2016. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się