Raporty bieżące

Raport bieżący nr 19/2019

Raport miesięczny za marzec 2019

(Raport bieżący nr 19/2019)

01.04.2019 /Emitent/


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. przekazuje informację o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w marcu 2019 roku.

 

Raport bieżący nr 18/2019

Korekta opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok 2018

(Raport bieżący nr 18/2019)

25.03.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Spółka”) niniejszym przekazuje korektę opublikowanego w dniu 14 marca 2019 r. rocznego skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. (dalej: „Sprawozdanie”). Korekta wynikająca z omyłki pisarskiej, obejmuje dane zawarte:

- w tabeli na stronie 57 Sprawozdania „Dane na temat podziału sprzedaży według placówek kontynuujących działalność oraz nowo otwartych lub zamkniętych”,

- w tabeli na stronie 76 Sprawozdania „Kalkulacja wskaźnika zadłużenia EBITDA oraz uzgodnienie EBITDA”.

W załączeniu Spółka przekazuje Erratę do opublikowanego Sprawozdania zawierającą skorygowane dane. 

 

Jednocześnie Spółka dla lepszego zrozumienia danych zawartych w Sprawozdaniu:

- w tabeli na stronie 63 „Uzgodnienie skorygowanego zysku netto” dodała kolumnę jn., nadając odpowiednie nagłówki poszczególnym kolumnom:

 

Str. 63 Uzgodnienie skorygowanego zysku netto

 

działalność kontynuowana + działalność zaniechana

01.2018-12.2018 bez MSSF 16

Zysk netto

110,00

Efekty restrukturyzacji biznesowej

0,00

Rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego dotyczącego
   znaku towarowego i wartości firmy oraz ulgi inwestycyjnej

-1,60

Koszty doradztwa

0,00

Koszty programu motywacyjnego

-25,80

Skorygowany zysk netto

137,40

 

 

- w tabeli na stronie 78 "Wskaźnik płynności bieżącej" przekazuje tabelę, w której obliczono wskaźniki z pominięciem aktywów i zobowiązań związanych z grupą do zbycia:

 

Str. 78 „Wskaźnik płynności bieżącej”

 

31.12.2018

31.12.2018
bez MSSF 16

31.12.2017

Zapasy

1 806,1

1 806,1

1 417,7

(+) Należności od odbiorców oraz pozostałe należności

476,6

476,6

286,5

(+) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

375,8

375,8

511,6

= Aktywa obrotowe

2 658,5

2 658,5

2 215,8

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zadłużenia

806,8

806,8

481,1

(+) Zobowiązania wobec dostawców oraz pozostałe zobowiązania

1 167,5

1 167,5

429,0

(+) Rezerwy i dotacje

19,6

19,6

13,7

(+) Zobowiązania z tytułu leasingu

425,2

0,0

0,0

= Zobowiązania krótkoterminowe

2 419,1

1 993,9

923,8

Wskaźnik płynności bieżącej
(aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)

1,10

1,33

2,40


Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że dokonane korekty mają charakter oczywistych omyłek pisarskich, jak również wskazania dodatkowych danych dla lepszego zrozumienia Sprawozdania, a w związku z tym nie wpływają one na obraz danych finansowych prezentowanych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności GK CCC S.A.

Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółka publicznych w związku z § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

powrót do listy

Raport bieżący nr 17/2019

Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 kwietnia 2019 r.

(Raport bieżący nr 17/2019)

21.03.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. poz. 757), Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 21 marca 2019 roku akcjonariusz Spółki Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył wniosek dotyczący żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 kwietnia 2019 roku punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie odwołania i powołania Członka Rady Nadzorczej. Jako uzasadnienie wprowadzenia ww. nowego punktu w porządku obrad wskazano, iż zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki.

W związku z powyższym Spółka przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 kwietnia 2019 roku:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki kadencji 2017-2019.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania Członka Rady Nadzorczej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekty uchwał przekazane przez akcjonariusza.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się