Raporty bieżące

Raport bieżący nr 04/2019

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego

(Raport bieżący nr 04/2019)

16.01.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 16 stycznia 2019 r. otrzymał postanowienia z dnia 31 grudnia 2018 roku, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 20/ZWZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2018 w sposób opisany poniżej:

 1. w § 5 ust. 1 Statutu dodano nowy punkt 44 w brzmieniu:
  „ § 5.1. 44) pozostała usługowa działalność gastronomiczna - 56.29.Z.”

 2. § 13 ust. 5 Statutu otrzymał brzmienie:
  „§ 13.5. W skład Rady powinno wchodzić co najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

 3. § 16 ust. 3 Statutu otrzymał brzmienie:
  „§ 16.3. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa.”

 4. w § 16 ust. 2 Statutu dodano nowy punkt 12 w brzmieniu:
  „§ 16.2. 12) wyrażanie zgody na zatrudnienie lub zwolnienie osoby pełniącej funkcję kierownika audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej Spółki oraz zatwierdzanie decyzji w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia tej osoby."

       5. w § 16 skreślono ust. 4-6.

Ponadto Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu dotyczącego zmiany wysokości kapitału zakładowego w Rejestrze Przedsiębiorców. Nowa ujawniona wysokość kapitału zakładowego wynosi 4 116 800,00 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy osiemset złotych). Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego jest wynikiem zamiany 4.000 warrantów subskrypcyjnych serii A na 4.000 akcji serii E w kapitale zakładowym CCC S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku. W wyniku zamiany, ujawniony w rejestrze kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na: 6 650 000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 34 518 000 (trzydzieści cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela, łącznie stanowiąc 41 168 000 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 47 818 000 (czterdzieści siedem milionów osiemset osiemnaście tysięcy). Nowe akcje serii E stanowią mniej niż 0,01% kapitału zakładowego Emitenta i mniej niż 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Raport bieżący nr 03/2019

Ziszczenie się jednego z warunków zawieszających zamknięcie transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej, CCC Germany GmbH, oraz nabycia pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu

(Raport bieżący nr 03/2019)

08.01.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Nawiązując do raportu bieżącego nr 52/2018 z dnia 24 listopada 2018 r. dotyczącego zawarcia przez Emitenta (i) warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce HR Group Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („HR Group”) z capiton V GmbH & Co. Beteiligungs KG z siedzibą w Berlinie („capiton”), (ii) warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce HR Group z Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş z siedzibą w Istambule (łącznie z umową sprzedaży udziałów zawartą z capiton jako „Umowy Sprzedaży Udziałów HR Group”), oraz (iii) warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce CCC Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem („CCC Germany GmbH”) ze spółką zależną HR Group, Blitz 18-535 GmbH z siedzibą w Monachium („Blitz GmbH”) (łącznie jako „Transakcja”), Zarząd CCC S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 8 stycznia 2019 r. powziął wiadomość, że w dniu 7 stycznia 2019 r. spełniony został jeden z warunków zawieszających zamknięcie Transakcji przewidzianych w Umowach Sprzedaży Udziałów HR Group, tj.:

a) w dniu 19 grudnia 2018 r. niemiecki federalny urząd antymonopolowy (niem. Bundeskartellamt) wydał decyzję stwierdzającą brak materialnych przesłanek do wydania sprzeciwu wobec koncentracji przedsiębiorców polegającej na nabyciu przez Emitenta łącznie 30,55% udziałów w kapitale zakładowym HR Group, uprawniających do 30,55% łącznej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników HR Group (po konwersji udziałów uprzywilejowanych w HR Group nabytych przez Emitenta na wierzytelność) oraz nabyciu przez Blitz GmbH 100% udziałów w spółce CCC Germany GmbH;

b) w dniu 7 stycznia 2019 r. austriacki federalny urząd antymonopolowy (niem. Bundeswettbewersbehörde) wydał decyzję stwierdzającą, że żaden z austriackich organów uprawnionych nie wystąpił o wszczęcie drugiej fazy postępowania, tj. stwierdzono brak materialnych przesłanek do wydania sprzeciwu wobec koncentracji przedsiębiorców polegającej na nabyciu przez Emitenta łącznie 30,55% udziałów w kapitale zakładowym HR Group, uprawniających do 30,55% łącznej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników HR Group (po konwersji udziałów uprzywilejowanych w HR Group nabytych przez Emitenta na wierzytelność) oraz nabyciu przez Blitz GmbH 100% udziałów w spółce CCC Germany GmbH.

powrót do listy

Raport bieżący nr 02/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

(Raport bieżący nr 02/2019)

04.01.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd CCC S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych
w 2019 roku:

     1. Skonsolidowane raporty kwartalne będą publikowane w następujących dniach:

        - I   kwartał 2019 r. – 15.05.2019 r.

        - III kwartał 2019 r. – 30.10.2019 r.

     2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 23.08.2019 r.

     3. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok zostanie opublikowany w dniu 14.03.2019 r.


Zgodnie z § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd CCC S.A., informuje iż Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Emitent nadal będzie przekazywać miesięczne raporty dotyczące sprzedaży z zastrzeżeniem, że począwszy od raportu za styczeń 2019 roku zaprzestaje przekazywania informacji nt. sprzedaży detalicznej przez CCC Germany, w związku z zawarciem przez CCC S.A. warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej CCC Germany GmbH (RB nr 52/2018 z dnia 24.11.2018). Informacyjnie sprzedaż w Niemczech w roku 2018 wyniosła 217,7 mln pln wobec 255,9 mln w roku 2017.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się