Raporty bieżące

Raport bieżący nr 59/2018

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz aneksu do umowy poręczenia udzielonego przez Emitenta

(Raport bieżący nr 59/2018)

28.12.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2018 roku powziął informację od spółki zależnej CCC Russia Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie o otrzymaniu podpisanego egzemplarza aneksu do umowy kredytowej z AO Citibank z siedzibą w Moskwie, ul. Gasheka 8-10, 125047 Moskwa, zwanym dalej „Citibank” w formie limitu kredytowego (zwanego dalej „limitem”) w kwocie 19.800.000,00 USD na podstawie którego przedłużono limit do dnia 21 grudnia 2019 roku.

Jednocześnie wraz z aneksem do umowy kredytowej Emitent otrzymał w dniu 28 grudnia 2018 roku podpisany aneks do umowy poręczenia, na podstawie którego przedłużono udzielone przez Emitenta poręczenie w kwocie 24.000.000,00 USD do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Pozostałe warunki nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów.

Raport bieżący nr 58/2018

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018

(Raport bieżący nr 58/2018)

27.12.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 grudnia 2018 roku, powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Zarząd GPW) uchwały nr 1303/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku oraz o podjęciu przez Zarząd BondSpot Spółka Akcyjna (Zarząd BondSpot) uchwały nr 270/O/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji Emitenta na okaziciela 1/2018.

Na podstawie ww. uchwał Zarząd GPW i Zarząd BondSpot postanowiły wyznaczyć 28 grudnia 2018 roku jako dzień pierwszego notowania 210.000 obligacji na okaziciela serii 1/2018, o wartości nominalnej 1.000 zł i łącznej wartości nominalnej 210.000.000 zł, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLCCC0000081”.

Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych po nazwą skróconą „CCC0621”.

powrót do listy

Raport bieżący nr 57/2018

Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta i podmiot zależny

(Raport bieżący nr 57/2018)

20.12.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent)  informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 grudnia 2018 roku, Emitent i podmiot zależny od Emitenta spółka CCC.eu Sp. z o.o. otrzymały podpisane egzemplarze umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17 grudnia 2018 roku z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 (dalej: Bank).

W ramach niniejszej umowy Bank udzielił Emitentowi i podmiotowi zależnemu od Emitenta spółce CCC.eu Sp. z o.o. (dalej: Kredytobiorcy),  kredytu w rachunku bieżącym w łącznej wysokości nieprzekraczającej 150 000 000 PLN z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności Kredytobiorców. Kredytobiorcy są upoważnieni do wykorzystania Kredytu w okresie od 21 grudnia 2018 roku do dnia 9 listopada 2020 roku. Kredyt oprocentowany będzie wg zmiennej stopy WIBOR ON powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie umowy stanowią: weksle in blanco wystawione przez Kredytobiorców zaopatrzone w deklaracje wekslowe z dnia 17 grudnia 2018 roku; hipoteka umowna do kwoty 225 000 000 PLN, na będącej własnością Emitenta zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Polkowicach, przy ul. Strefowej 4, stanowiącej  działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 83/22 oraz działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 83/47, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LE1U/00037606/0 oraz zastaw rejestrowy na zapasach handlowych, stanowiących własność CCC.eu Sp. z o.o. do najwyższej sumy zabezpieczenia 186 300 000 PLN.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się