Raporty bieżące

Raport bieżący nr 52/2018

Zawarcie przez CCC S.A. warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej, CCC Germany GmbH, warunkowych umów nabycia mniejszościowego pakietu (docelowo 30,55%) udziałów w spółce HR Group Holding, oraz dodatkowych umów transakcyjnych i handlowych

(Raport bieżący nr 52/2018)

24.11.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji o zawarciu porozumienia term sheet przewidującego wstępne warunki transakcji, Zarząd CCC S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 24 listopada 2018 r. Spółka zawarła: (i) warunkową umowę sprzedaży udziałów w spółce HR Group Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („HR Group”) z capiton V GmbH & Co. Beteiligungs KG z siedzibą w Berlinie („capiton”) („Umowa Sprzedaży Udziałów-capiton”), (ii) warunkową umowę sprzedaży udziałów w spółce HR Group z Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş z siedzibą w Istambule („Flo”) („Umowa Sprzedaży Udziałów-Flo”; łącznie z Umową Sprzedaży Udziałów-capiton jako „Umowy Sprzedaży Udziałów HR Group”), oraz (iii) warunkową umowę sprzedaży udziałów w spółce CCC Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem („CCC Germany GmbH”) ze spółką zależną HR Group, Blitz 18-535 GmbH z siedzibą w Monachium („Blitz GmbH”) („Umowa Sprzedaży Udziałów-CCC Germany GmbH”) (łącznie jako „Transakcja”).

Na podstawie Umowy Sprzedaży Udziałów-capiton Spółka zamierza nabyć od capiton: (i) 183.890.869 udziałów zwykłych HR Group o wartości nominalnej 0,01 euro każdy, reprezentujących 11,63% kapitału zakładowego HR Group i uprawniających do wykonywania 183.890.869 głosów na zgromadzeniu wspólników HR Group („Zgromadzenie Wspólników”), stanowiących 11,63% ogólnej liczby głosów w HR Group („Udziały Zwykłe-capiton”), oraz (ii) 11.009.346 udziałów uprzywilejowanych HR Group o wartości nominalnej 0,01 euro każdy, reprezentujących 0,70% kapitału zakładowego HR Group i uprawniających do wykonywania 11.009.346 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, stanowiących 0,70% ogólnej liczby głosów w HR Group („Udziały Uprzywilejowane-capiton”); łącznie 194.900.215 udziałów reprezentujących 12,33% kapitału zakładowego HR Group („Sprzedawane Udziały-capiton”).

Na podstawie Umowy Sprzedaży Udziałów-Flo Spółka zamierza nabyć od Flo: (i) 289.586.875 zwykłych udziałów HR Group o wartości nominalnej 0,01 euro każdy, reprezentujących 18,32% kapitału zakładowego HR Group i uprawniających do wykonywania 289.586.875 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, stanowiących 18,32% ogólnej liczby głosów w HR Group („Udziały Zwykłe-Flo”), oraz (ii) 20.000.000 uprzywilejowanych udziałów HR Group o wartości nominalnej 0,01 euro każdy, reprezentujących 1,27% kapitału zakładowego HR Group i uprawniających do wykonywania 20.000.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, stanowiących 1,27% ogólnej liczby głosów w HR Group („Udziały Uprzywilejowane-Flo”); łącznie 309.586.875 udziałów reprezentujących 19,59% kapitału zakładowego HR Group („Sprzedawane Udziały-Flo”).

Strony ustaliły, że cena sprzedaży za Udziały Zwykłe-capiton wyniesie ok. 2.242.763 euro, a cena sprzedaży za Udziały Uprzywilejowane-capiton ok. 12.357.132 euro, przy czym w odniesieniu do Udziałów Uprzywilejowanych-capiton w dacie zamknięcia Transakcji zostanie przeprowadzona konwersja tych udziałów poprzez umorzenie na wierzytelność Emitenta względem HR Group z tytułu zawartej w dacie zamknięcia Transakcji umowy pożyczki wspólnika, o której mowa poniżej. Finalna cena sprzedaży będzie zależna od ostatecznej daty zamknięcia Transakcji.

Cena sprzedaży za Udziały Zwykłe-Flo wyniesie ok. 3.531.849 euro, za Udziały Uprzywilejowane-Flo zaś ok. 7.804.672 euro. Udziały Uprzywilejowane-Flo również zostaną poddane konwersji w dacie zamknięcia Transakcji na zasadach opisanych powyżej na wierzytelność Emitenta z tytułu umowy pożyczki wspólnika. Finalna cena sprzedaży również będzie zależna od ostatecznej daty zamknięcia Transakcji.

W Umowach Sprzedaży Udziałów HR Group, strony przewidziały warunki zawieszające zamknięcia Transakcji, w postaci między innymi: (i) uzyskania wymaganych zgód organów antymonopolowych w Niemczech oraz Austrii, oraz (ii) przedłożenia Emitentowi przez sprzedających oświadczeń o braku naruszenia oświadczeń i zapewnień w okresie od daty podpisania do daty zamknięcia Transakcji.

Obydwie Umowy Sprzedaży Udziałów HR Group przewidują oświadczenia i zapewnienia dotyczące HR Group, jej grupy kapitałowej oraz prowadzonej przez nie działalności, w zakresie standardowo składanym przez sprzedających w umowach tego typu zawieranych w podobnych transakcjach. Strony postanowiły, że oświadczenia oraz zapewnienia zostaną objęte polisą ubezpieczeniową, której koszt poniosą strony każdej z umów po połowie.

Każda ze stron Umów Sprzedaży Udziałów HR Group będzie uprawniona do odstąpienia od zawartej umowy, jeżeli do dnia 30 czerwca 2019 r. nie zostaną spełnione warunki zawieszające.

Umowa Sprzedaży Udziałów-capiton przewiduje również, że w ramach czynności dokonywanych na zamknięciu Transakcji, po przejściu tytułu prawnego do Sprzedawanych Udziałów-capiton i Sprzedawanych Udziałów-Flo oraz dokonaniu przez HR Group wymaganych czynności korporacyjnych, Emitent sprzeda na rzecz HR Group Udziały Uprzywilejowane-capiton oraz Udziały Uprzywilejowane-Flo. Następnie zostanie przeprowadzona konwersja tych udziałów poprzez umorzenie na wierzytelność Emitenta względem HR Group z tytułu zawartej w dacie zamknięcia Transakcji umowy pożyczki wspólnika („Umowa Pożyczki”). Wysokość pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki będzie odpowiadała cenie sprzedaży zapłaconej przez Emitenta za Udziały Uprzywilejowane-capiton i Udziały Uprzywilejowane-Flo oraz będzie oprocentowana na poziomie 8% w skali roku. Termin spłaty Umowy Pożyczki nastąpi nie później niż po 10 latach od daty zamknięcia Transakcji. Po konwersji udział Emitenta w kapitale zakładowym HR Group będzie wynosił 30,55%.

Zamknięcie Transakcji rozumiane jest jako przejście tytułu prawnego do Sprzedawanych Udziałów-capiton oraz Sprzedawanych Udziałów-Flo na rzecz Emitenta w wykonaniu Umów Sprzedaży Udziałów HR Group, przeprowadzenie konwersji, a także zawarcie Umowy Pożyczki. Strony postanowiły, że umowy zawierane w ramach Transakcji będą od siebie współzależne, uzależniając wejście w życie pozostałych umów transakcyjnych od zamknięcia Transakcji.

W ramach Transakcji w dniu 24 listopada 2018 r. Spółka zawarła z, między innymi, capiton, pozostałymi wspólnikami HR Group oraz jej menedżerami, spółką HR Group oraz HR Group GmbH & Co. KG z siedzibą w Osnabruck („HR Group KG”), umowę wspólników regulującą wzajemne prawa i obowiązki wspólników, zasady inwestycji w HR Group, zasady ładu korporacyjnego na poziomie HR Group w odniesieniu do HR Group KG oraz mechanizm wyjścia z inwestycji z zastrzeżeniem określonych praw przysługujących niektórym wspólnikom oraz ograniczeń w zbywaniu udziałów HR Group, jak również uprawnienia Emitenta jako wspólnika mniejszościowego typowe dla umów tego rodzaju zawieranych w podobnych transakcjach.

W ramach Transakcji w dniu 24 listopada 2018 r. Emitent zawarł z capiton umowę opcji sprzedaży oraz kupna udziałów HR Group („Umowa Opcji”). Zgodnie z Umową Opcji Emitent będzie uprawniony do wykonania opcji kupna (call option): (i) 807.122.727 udziałów zwykłych HR Group o wartości nominalnej 0,01 euro każdy, reprezentujących 51,06% kapitału zakładowego HR Group i uprawniających do wykonywania 807.122.727 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, stanowiących 51,06% ogólnej liczby głosów w HR Group, oraz 11.009.346 udziałów uprzywilejowanych HR Group o wartości nominalnej 0,01 euro każdy i reprezentujących 0,70% kapitału zakładowego HR Group oraz uprawniających do wykonywania 11.009.346 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, stanowiących 0,70% ogólnej liczby głosów w HR Group; łącznie 818.132.073 udziałów reprezentujących 51,76% kapitału zakładowego HR Group („Pozostałe Udziały-capiton 1”) („Opcja Call 1”), lub (ii) wszystkich udziałów zwykłych oraz uprzywilejowanych w HR Group posiadanych przez capiton na datę wykonania tejże opcji kupna („Pozostałe Udziały-capiton 2”) („Opcja Call 2”).

Zgodnie z Umową Opcji, Emitent będzie uprawniony do wykonania Opcji Call 1 lub Opcji Call 2 w terminie miesiąca po upływie 6 miesięcy albo 24 miesięcy od daty zamknięcia Transakcji.

W przypadku braku wykonania Opcji Call 1 oraz Opcji Call 2 przez Emitenta, zgodnie z Umową Opcji, capiton będzie uprawniony – o ile spełnione zostaną przewidziane w Umowie Opcji warunki – do wykonania opcji sprzedaży (put option) części z posiadanych przez siebie udziałów uprzywilejowanych, tj. 4.832.069 udziałów uprzywilejowanych HR Group o wartości nominalnej 0,01 euro każdy („Udziały Uprzywilejowane-Opcja Put”) („Opcja Put”). Emitent szacuje, że maksymalna wartość Opcji Put wyniesie ok. 4.500.000 euro. W przypadku nabycia Udziałów Uprzywilejowanych-Opcja Put Emitent zamierza również przeprowadzić konwersję tych udziałów na pożyczkę wspólnika na zasadach opisanych powyżej.

Cena sprzedaży określona w umowie sprzedaży Pozostałych Udziałów-capiton 1 lub Pozostałych Udziałów-capiton 2 w wykonaniu Opcji Call 1 lub Opcji Call 2 zostanie określona w oparciu o wskaźnik IRR w wysokości 25% przepływów pieniężnych capiton, pomniejszony o przewidzianą w Umowie Opcji korektę, wynikającą z rozliczeń pomiędzy HR Group, capiton a wspólnikiem mniejszościowym, której szacunkowa wartość wyniesie ok. 1.100.000 euro.

Na podstawie Umowy Sprzedaży Udziałów-CCC Germany GmbH Emitent zamierza zbyć na rzecz spółki z grupy HR Group, Blitz GmbH, 100% udziałów w kapitale zakładowym CCC Germany GmbH („Udziały-CCC Germany GmbH”) w zamian za cenę sprzedaży w wysokości 1 euro. Przejście tytułu prawnego do Udziałów-CCC Germany GmbH na rzecz Blitz GmbH jako kupującego jest uzależnione od zapłaty ceny sprzedaży za Udziały-CCC Germany GmbH. Umowa Sprzedaży Udziałów-CCC Germany GmbH przewiduje oświadczenia i zapewnienia dotyczące CCC Germany GmbH oraz prowadzonej przez nią działalności, w zakresie standardowo składanym przez sprzedających w umowach tego typu zawieranych w podobnych transakcjach. Umowa Sprzedaży Udziałów-CCC Germany GmbH również została zawarta pod warunkiem zawieszającym zamknięcia Transakcji.

W ramach Transakcji Spółka oraz CCC Germany GmbH zawarły z HR Group oraz jej spółką zależną, Blitz GmbH umowę wkładu operacyjnego (Operational Contribution Agreement), na mocy której Spółka dofinansuje działalność CCC Germany GmbH w formie pożyczki kwotą nie wyższą niż: (i) 35.000.000 euro z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zamknięciami wybranych sklepów i ich bieżącymi stratami, oraz (ii) 6.500.000 euro z przeznaczeniem na pokrycie pozostałych kosztów integracji. HR Group wykorzysta te środki na przeprowadzenie integracji CCC Germany GmbH z HR Group, polegającej na zamknięciu wybranych, nierentownych sklepów prowadzonych przez CCC Germany GmbH, rebrandingu wybranych sklepów prowadzonych dotychczas przez CCC Germany GmbH pod marką „CCC” na markę „RENO”, które będą kontynuowały działalność oraz integracji pozostałej działalności CCC Germany GmbH z HR Group.

W dniu 24 listopada 2018 r. Emitent oraz spółka zależna Emitenta, CCC.eu sp. z o.o. („CCC.eu”) zawarły ze spółką z grupy HR Group, Hamm Reno Group GmbH z siedzibą w Osnabruck, ramową umowę dostawy (Supply Agreement) regulującą zasady współpracy handlowej w zakresie dostawy produktów, na podstawie której Hamm Reno Group GmbH oraz CCC.eu w sezonach jesień/zima 2019/2020, wiosna/lato 2020 i jesień/zima 2020/2021 rozpoczną współpracę w zakresie dostawy produktów pod marką własną. Umowa dostawy zacznie obowiązywać pomiędzy stronami od dnia 26 listopada 2018 r.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy HR Group dostępne na dzień podpisania umowy (wstępne, niezaudytowane i z zastrzeżeniem zmian) za rok obrotowy kończący się 30 września 2018 r. obejmują m.in. sprzedaż netto: 370,3 mln euro, przy marży brutto 49% i marży EBITDA około 4,5%. Według budżetu dostępnego dla Emitenta, HR Group zamierza osiągnąć ponad 30% procentowy wzrost kwoty EBITDA w roku obrachunkowym kończącym się 30 września 2019. Zadłużenie finansowe netto (w tym kredyty, pożyczka wspólnika, inne) na poziomie 69,6 mln euro.

Raport bieżący nr 51/2018

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

(Raport bieżący nr 51/2018)

16.11.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 listopada 2018 roku, podmiot zależny od Emitenta, eobuwie.pl S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Zielonej Górze otrzymał podpisany aneks z dnia 16 listopada 2018 roku do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 26 października 2017 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57.

Niniejszy aneks podwyższył limit kredytowy do łącznej kwoty 160.000.000,00 PLN, słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych, 00/100 (poprzednia wartość 60.000.000,00 PLN), w ramach którego Bank udzielił Spółce limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej 150.000.000,00 PLN (poprzednia wartość: 40.000.000,00 PLN) oraz w formie gwarancji bankowych i akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 20.000.000,00 PLN.

Limit przedłużony został do dnia 31 października 2019 roku.

Zabezpieczenie umowy stanowią m.in.: hipoteka umowna do wysokości 160.000.000,00 PLN na nieruchomości gruntowej położonej w Zielonej Górze, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1E/00118850/9, stanowiącej własność eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki) oraz zastaw rejestrowy na należących do Spółki zapasach wyrobów gotowych o wartości min 160.000.000,00 PLN (najwyższa suma zabezpieczenia 120% kwoty limitu).

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych przez Grupę CCC z Bankiem.

Łączne maksymalne zaangażowanie Banku Polska Kasa Opieki S.A. wobec Grupy CCC może zwiększyć się z 573 975 000 PLN do 673 975 000 PLN.

powrót do listy

Raport bieżący 50/2018

Ujawnienie opóźnionej informacji o zawarciu przez CCC S.A. porozumienia term sheet przewidującego wstępne warunki transakcji obejmującej nabycie przez CCC S.A. pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.à r.l z siedzibą w Luksemburgu oraz zbycie przez CCC S.A. wszystkich udziałów w spółce pod firmą CCC Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem oraz podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji w sprawie kontunuowania negocjacji zmierzających do ustalenia finalnych warunków przedmiotowej transakcji

(Raport bieżący nr 50/2018)

08.11.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 i 4 MAR - informacje poufne

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi Zarząd CCC S.A. („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie Nadużyć na Rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), przekazuje niniejszym opóźnioną informację o zawarciu przez Spółkę porozumienia term sheet przewidującego wstępne warunki transakcji obejmującej nabycie przez Spółkę pakietu mniejszościowego udziałów
w spółce HR Group Holding S.à r.l z siedzibą w Luksemburgu oraz zbycie przez Spółkę wszystkich udziałów w spółce pod firmą CCC Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem oraz podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji w sprawie kontunuowania negocjacji zmierzających do ustalenia finalnych warunków przedmiotowej transakcji („Informacja Poufna”).

W związku z pojawiającymi się w środkach masowego przekazu informacjami dotyczącymi potencjalnej transakcji nabycia udziałów w spółce HR Group Holding S.à r.l oraz ewentualnego zbycia udziałów z spółce CCC Germany GmbH przez Emitenta, Zarząd Spółki, na podstawie art. 17 ust. 7 Rozporządzenia MAR podjął decyzję o podaniu do publicznej wiadomości przedmiotowej Informacji Poufnej. Podanie do publicznej wiadomości przedmiotowej Informacji Poufnej zostało opóźnione
w dniu 10 września 2018 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że finalne warunki przedmiotowej Transakcji, w przypadku jej realizacji (podpisania i zamknięcia), mogą się różnić od wskazanych poniżej wstępnych warunków.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd Emitenta informuje, iż postanowił zawrzeć ze spółką capiton V GmbH & Co. Beteiligungs KG z siedzibą w Berlinie („Capiton”) porozumienie term sheet obejmujące wstępne warunki potencjalnej transakcji („Transakcja”) obejmującej:

(i) nabycie przez Emitenta pakietu mniejszościowego stanowiącego 32,84% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą HR Group Holding S.à r.l z siedzibą w Luksemburgu („HR”, „Nabywana Spółka”), w tym ok. 13,26% bezpośrednio od Capiton oraz około 19,59% pośrednio od Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş z siedzibą w Istambule, obejmującego udziały zwykłe oraz udziały uprzywilejowane uprawniające łącznie do 32,84 % głosów na zgromadzeniu wspólników Nabywanej Spółki, stanowiących 32,84 % ogółu głosów w Nabywanej Spółce. Nabywana Spółka jest spółką właścicielską w ramach grupy kapitałowej HR Group, a jej spółki zależne prowadzą sklepy obuwnicze w kilku krajach Europy Zachodniej, w tym m.in. sklepy pod marką „RENO” na terytorium Niemiec. Cena za nabywany pakiet udziałów będzie równa łącznej wartości nominalnej udziałów zwykłych i łącznej wartości emisyjnej udziałów uprzywilejowanych, powiększonych o odsetki liczone wg stopy 8% w skali roku, należne za odpowiednie okresy pomiędzy nabyciem a zbyciem poszczególnych klas udziałów przez poszczególnych sprzedających;

(ii) zbycie przez Emitenta na rzecz spółki zależnej Nabywanej Spółki 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą CCC Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem („CCC Germany”) („Połączenie”). Cena za udziały w CCC Germany będzie przedmiotem dalszych negocjacji pomiędzy Stronami. W wyniku połączenia nastąpi pełna integracja działalności CCC Germany z działalnością nabywcy, w ramach której nastąpi zamknięcie nierentownych sklepów prowadzonych przez CCC Germany oraz zmiana nazwy wybranych sklepów prowadzonych dotychczas przez CCC Germany pod marką „CCC” na markę „RENO”, przy czym Emitent częściowo pokryje koszty zamknięcia nierentownych sklepów;

(iii) zawarcie umowy wspólników Nabywanej Spółki, na podstawie której zagwarantowane zostaną uprawnienia Emitenta jako mniejszościowego wspólnika Nabywanej Spółki, w tym
w szczególności Emitentowi przysługiwać będą opcje kupna pozostałych udziałów Nabywanej Spółki posiadanych przez Capiton, które Emitent będzie mógł wykonać, odpowiednio, w 13 oraz 25 miesiącu po nabyciu udziałów Nabywanej Spółki;

(iv) zawarcie umowy współpracy handlowej w zakresie dostawy produktów, na podstawie której HR oraz Spółka w sezonach jesień/zima 2019/2020, wiosna/lato 2020 i jesień/zima 2020/2021 rozpoczną współpracę w zakresie dostawy obuwia pod marką własną Nabywanej Spółki przez CCC oraz wspólnych zakupów produktów marek obcych, w tym w szczególności wspólnego prowadzenia negocjacji handlowych z dostawcami w celu uzyskania korzystniejszych warunków dostawy;

oraz podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji w sprawie kontynuowania negocjacji zmierzających do ustalenia finalnych warunków Transakcji”.

Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania Informacji Poufnej:

W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania Informacji Poufnej spełniło w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r.

W ocenie Zarządu Emitenta niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej na tym etapie prowadzonych przez Spółkę negocjacji stanowiących rozciągnięty w czasie proces zmierzający do przeprowadzenia potencjalnej Transakcji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki i jej grupy kapitałowej poprzez negatywny wpływ na przebieg tych negocjacji i pogorszenie pozycji negocjacyjnej Emitenta, a nawet brakiem możliwości pomyślnego zakończenia negocjacji w przyszłości.

Wystąpienie którejkolwiek z powyższych okoliczności mogłoby przełożyć się negatywnie na możliwość osiągnięcia przez Emitenta założonych celów biznesowych i finansowych, ponadto prawdopodobieństwo faktycznego przeprowadzenia Transakcji było w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu nieznane.

W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia przedmiotowej Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Spółki w sprawie, do której odnosi się Informacja Poufna. Nadto opóźniona Informacja Poufna dotyczy negocjacji potencjalnej Transakcji, których wynik nie tylko nie jest przesądzony, ale przede wszystkim trudny do przewidzenia. Przedwczesna publikacja Informacji Poufnej mogłaby wprowadzić inwestorów w błąd co do prawdopodobieństwa zaistnienia oraz warunków ewentualnej Transakcji oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji jak i jej potencjalnego wpływu na wartość Emitenta przez opinię publiczną.

Zarząd Emitenta zapewnia jednocześnie, że podjął wymagane przez Rozporządzenie MAR kroki w celu zachowania w poufności opóźnionej Informacji Poufnej do czasu jej podania do wiadomości publicznej, w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia MAR, została sporządzona lista osób posiadających do dostęp do Informacji Poufnej, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Informacja Poufna została opóźniona do dnia 15 listopada 2018 roku.

Mając na uwadze słuszny interes Emitenta oraz jego akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Emitent odrębnym raportem poda informację o kolejnych etapach potencjalnej Transakcji, w tym ewentualnej informacji o zakończeniu rozmów negocjacyjnych i dokonaniu Transakcji oraz jej warunków, jeżeli informacje takie będą posiadały walor informacji poufnej.

Informacja Poufna może zostać podana do wiadomości publicznej również przed upływem tego terminu, w przypadku gdy Emitent zawrze umowy warunkowe lub inne porozumienia, na podstawie których strony zobowiążą się do podpisania umów przyrzeczonych dotyczących finalizacji Transakcji z odpowiednio (i) Capiton w zakresie nabycia pakietu mniejszościowego stanowiącego 33% udziałów w Nabywanej Spółce oraz (ii) Nabywaną Spółką w zakresie zbycia 100% udziałów w CCC Germany, albo gdy zostaną podjęte inne decyzje dotyczące Transakcji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po podaniu opóźnionej informacji poufnej do wiadomości publicznej, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia, zgodnie z art. 4 ust 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 2016/1055.

Opóźniona Informacja Poufna nie zostanie podana do wiadomości publicznej, jeżeli przed upływem terminu jej upublicznienia utraci walor informacji poufnej, w szczególności wskutek odstąpienia przez Emitenta od realizacji Transakcji.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się