Polityka dywidendowa

Założenia polityki dywidendowej

Mając na uwadze osiągane przez Spółkę wyniki finansowe oraz zamiar dzielenia się z Akcjonariuszami wypracowanymi przez Spółkę zyskami, Zarząd CCC S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku uchwalił politykę dywidendową, która została zaktualizowana w dniu 17 marca 2017 roku (RB nr 15/2017 z dn. 17 marca 2017r.).

 

Polityka dywidendowa CCC S.A.

Zarząd CCC zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej CCC, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy założeniu że relacja długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, wynosiła będzie poniżej 3,0.

Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego w Grupie Kapitałowej CCC, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny perspektyw Grupy Kapitałowej CCC w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od skonsolidowanego zysku netto Grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

Historia dywidend CCC S.A.

Rok obrotowyDywidenda razem
(mln zł)
Dywidenda na akcję
(zł)
Dzień dywidendyTermin wypłaty dywidendy% zysku jednostkowego przeznaczonego na dywidendę% zysku skonsolidowanego przeznaczonego na dywidendę
2017 94.677.000,00 2,30 19.09.2018 01.10.2018 100% + część kapitału zapasowego 33%
2016 101.434.760,00 2,59 07.09.2017 21.09.2017 100% + część kapitału zapasowego 33%
2015 86.016.000,00 2,19 31.08.2016 13.09.2016 30% 33%
2014 115.200.000,00 3,00 23.09.2015 08.10.2015 99% 27%
2013 61.440.000,00 1,60 26.09.2014 10.10.2014 62% 49%
2012 61.440.000,00 1,60 26.09.2013 11.10.2013 100% + część kapitału zapasowego 58%
2011 61.440.000,00 1,60 27.09.2012 16.10.2012 70% 50%
2010 57.600.000,00 1,50 09.09.2011 27.09.2011 67% 49%
2009 38.400.000,00 1,00 15.09.2010 27.09.2010 56% 46%
2008 38.400.000,00 1,00 28.09.2009 16.10.2009 43% 37%
2006 38.400.000,00 1,00 05.07.2007 19.07.2007 78% 72%
2005 38.400.000,00 1,00 12.06.2006 22.06.2006 100% + część z zysku zapasowego 88%

* za lata obrotowe 2004, 2007 nie wypłacono dywidendy

Uchwała w sprawie dywidendy

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 KSH organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Uchwała w sprawie dywidendy podejmowana jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które zgodnie z art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Propozycję podziału zysku zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą przedstawia Zwyczajnemu Zgromadzeniu Zarząd Spółki.

Prawo do dywidendy

Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom, na których rachunkach będą zapisane akcje CCC S.A. w dniu dywidendy. Walne Zgromadzenie ustala dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień D) oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W). Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy od tego dnia.

Sposób ogłaszania informacji o wypłacie dywidendy

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy będą przekazywane przez Zarząd Spółki CCC S.A. w formie raportów bieżących.

Warunki odbioru dywidendy

Warunki odbioru dywidendy ustalone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Zgodnie z § 106 ust. 1 i § 112 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, o terminie ustalenia prawa do dywidendy oraz terminie wypłaty dywidendy oraz w dniu wypłaty dywidendy postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację praw do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub bankowym. KDPW rozdziela środki otrzymane przez Emitenta na rachunki pieniężne lub bankowe uczestników bezpośrednich.

Istniejące uprzywilejowanie akcji co do dywidendy

W Spółce nie występują żadne uprzywilejowania akcji co do dywidendy.

Grupa CCC jest jedną z najszybciej rozwijających się dużych firm obuwniczych w Europie i jednocześnie jednym z największych producentów obuwia w tym regionie. CCC poprzez eobuwie.pl SA jest również liderem e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, w segmencie obuwia. Grupa CCC posiada sieć blisko 1.200 salonów i działa w 23 krajach w Europie i poza nią, w kanałach off-line i on-line. Modne i atrakcyjne produkty CCC i eobuwie.pl oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Szwecji, jak również w Szwajcarii (przez sieć Voegele). Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych w Polsce, zatrudnia ponad 14 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. W 2017 roku sprzedaż Grupy CCC osiągnęła 4,2 mld zł (1 mld EUR), co stanowi wzrost o 32% w stosunku do 2016. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się