Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2019 r., godz. 12:00

 

 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-100 Polkowice, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2018.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a)       Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., zawierającego w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej;

b)       Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. i Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2018 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. 

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2018.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
 8. Wybór członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 9. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CCC S.A.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Projektowane zmiany Statutu wskazane w punkcie 17 porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd CCC S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki:

 

a)       zmienia się § 6 ust. 1 Statutu:

- dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.116.400,00 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy czterysta złotych).”

- nowe brzmienie

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.116.800,00 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy osiemset złotych).”

b)       zmienia się § 6 ust. 2 Statutu:

- dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy dzieli się na 41.164.000 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt cztery tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

 1. 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.00;
 2. 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
  o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;
 3. 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
 4. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001
  do 2.000.000;
 5. 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;
 6. 764.000 (siedemset sześćdziesiąt cztery tysięce) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  o numerach od 0.000.001 do 764.000;
 7. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000.”

 

- nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy dzieli się na 41.168.000 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

 1. 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.00;
 2. 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
  o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;
 3. 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
 4. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001
  do 2.000.000;
 5. 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;
 6. 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  o numerach od 0.000.001 do 768.000;
 7. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000.”

 

c)       zmienia się § 13 ust. 1 Statutu:

- dotychczasowe brzmienie:

„ Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję.”

 

- nowe brzmienie:

„ Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.”

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów:

RODZAJ AKCJILICZBA AKCJILICZBA GŁOSÓW
akcje imienne uprzywilejowane 6.650.000 13.300.000
akcje zwykłe na okaziciela 34.518.000 34.518.000
Razem 41.168.000 47.818.000

 

Grupa CCC jest jedną z najszybciej rozwijających się dużych firm obuwniczych w Europie i jednocześnie jednym z największych producentów obuwia w tym regionie. CCC poprzez eobuwie.pl SA jest również liderem e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, w segmencie obuwia. Grupa CCC posiada sieć blisko 1.200 salonów i działa w 23 krajach w Europie i poza nią, w kanałach off-line i on-line. Modne i atrakcyjne produkty CCC i eobuwie.pl oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Szwecji, jak również w Szwajcarii (przez sieć Voegele). Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych w Polsce, zatrudnia ponad 14 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. W 2017 roku sprzedaż Grupy CCC osiągnęła 4,2 mld zł (1 mld EUR), co stanowi wzrost o 32% w stosunku do 2016. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się