Etyka

Dążymy do tego, aby nasze działania w relacjach z pracownikami i osobami trzecimi, charakteryzowały się zgodnością z krajowymi przepisami prawa i regulacjami, z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych. Jednocześnie, dokładamy wszelkich starań, aby tworzyć środowisko sprzyjające otwartej i uczciwej komunikacji.

W przypadku, gdy wystąpi podejrzenie naruszenia przepisów prawa lub zasad zawartych w Kodeksie Etyki lub Kodeksie Antykorupcyjnym, każda osoba (niezależnie od tego, czy jest pracownikiem, czy osobą z zewnątrz Grupy) może skorzystać z zamieszconego poniżej formularza kontaktowego w celu zgłoszenia naruszenia / nieprawidłowości.

 

NASZE WARTOŚCI

Profesjonalizm

 • w pełni wykorzystujemy posiadaną wiedzę i kompetencje
 • wartość organizacji budujemy przede wszystkim na profesjonalizmie naszych pracowników, z których każdy stawia sobie za cel bycie specjalistą w swojej dziedzinie
 • w realizacji powierzonych zadań kierujemy się najwyższą starannością i obiektywizmem, dążąc do stałego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • nieustanny rozwój pracowników stanowi warunek dalszego istnienia i rozwoju naszej Grupy

 

Godność i równość szans

 • pracownikom zapewniamy odpowiednie warunki pracy bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, obywatelstwo, stan cywilny, posiadanie dzieci, poglądy polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony
 • nie akceptujemy zachowań, które noszą znamiona mobbingu lub dyskryminacji.
 • z równym szacunkiem odnosimy się do wszystkich pracowników
 • chronimy i nie upowszechniamy informacji prywatnych współpracowników
 • oceny pracowników przeprowadzamy uczciwie i z poszanowaniem zasad godności
 • decyzje dotyczące rekrutacji, zatrudnienia i rozwiązania stosunku pracy są dokonywane na podstawie obiektywnych kryteriów

 

Różnorodność

 • nasza kultura organizacyjna otwarta jest na wszystkich, bez względu na kolor skóry, płeć, wiek, pochodzenie, narodowość, orientację seksualną, wyznanie religijne, niepełnosprawność lub inny aspekt różnorodności
 • dostrzegamy różnice między ludźmi i traktujemy je jako wartość dodaną, starając się je wykorzystywać na rzecz Grupy
 • innych współpracowników traktujemy w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani
 • dokładamy starań, aby umożliwiać wyrażanie opinii z poszanowaniem godności i odmienności poglądów.

 

Praca zespołowa

 • w ramach realizowanych zadań, angażujemy się w pracę zespołową, dążąc do pełnego wykorzystania posiadanych kwalifikacji i kompetencji wszystkich pracowników
 • dzielimy się wiedzą i komunikujemy w sposób sprzyjający budowaniu partnerskich relacji w zespołach oraz pomiędzy spółkami Grupy CCC
 • doceniamy zaangażowanie, doświadczenie i osiągnięte rezultaty pracy relacje między kadrą kierowniczą a pracownikami pragniemy budować w oparciu o dialog, wzajemny szacunek i zaufanie
 • cenimy współpracę i wzajemne wsparcie w osiąganiu zamierzonych celów z korzyścią dla Grupy i jej interesariuszy.

 

Zorientowanie na klienta

 • zadowolenie klientów jest jednym z fundamentów sukcesu Grupy CCC
 • poprzez nasze działania i decyzje, niezależnie od zajmowanego stanowiska, mamy możliwość wpływania na sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez klientów
 • każdego dnia staramy się zapewnić profesjonalną i rzetelną obsługę, którą cechuje uczciwość i szacunek
 • dążymy nie tylko do tego, aby dostosowywać się do aktualnych potrzeb klientów, ale także zachować otwartość na nowe wyzwania i wyjść poza oczekiwania.

 

Uczciwa konkurencja

 • stawiamy sobie ambitne cele i dążymy do ich osiągnięcia
 • dostrzegamy szanse rozwoju i je wykorzystujemy, ale wyłącznie z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji
 • nigdy nie zawieramy formalnych lub nieformalnych porozumień z konkurentami ograniczających handel lub wykluczających z rynku innych konkurentów
 • podczas kontaktu z konkurencją, zachowujemy ostrożność i unikamy wątpliwych zachowań
 • nie pozyskujemy i nie wykorzystujemy informacji poufnych dotyczących konkurencji i stanowiących własność konkurencji i osób trzecich.

Relacje z partnerami biznesowymi

 • kreatywność, innowacyjność i możliwości rozwoju naszych partnerów biznesowych wpływają także na osiągnięcie założonych celów przez Grupę CCC, dlatego ważne jest dla nas, aby współpracować z podmiotami, które prowadzą działalność zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etycznymi
 • dbamy o przejrzystość relacji z naszymi partnerami biznesowymi poprzez stosowanie jasnych zasad współpracy
 • w procesie wyboru dostawców, postępujemy zgodnie z wewnętrzną procedurą oraz kierujemy się obiektywizmem i zasadą równości
 • wdrażamy rozwiązania, które mają na celu przestrzeganie przez naszych dostawców międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka, pracy przymusowej, zakazu zatrudniania dzieci, dyskryminacji, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

Doskonalenie działań

 • dążymy do doskonalenia naszych produktów oraz działań i procesów, mając na uwadze dobro naszych interesariuszy
 • staramy się wprowadzać innowacyjne rozwiązania, stosownie do możliwości i potrzeb Grupy
 • budujemy pozycję firmy, czerpiąc z doświadczenia, ale także z otwartości na nowatorskie pomysły, które są podstawą naszej innowacyjności
 • jesteśmy zwłaszcza otwarci na opinie i pomysły naszych pracowników.

Przejrzystość działań

 • nasze działania prowadzimy w sposób przejrzysty
 • przestrzegamy przepisów prawa, wewnętrznych procedur, w tym antykorupcyjnych oraz zasad etyki
 • wywiązujemy się z podjętych zobowiązań oraz dotrzymujemy warunków zawartych umów. dbamy, aby stworzona przez nas dokumentacja, zwłaszcza ta przekazywana osobom trzecim, była rzetelna, wiarygodna i kompletna
 • prowadzimy transparentną i uczciwą politykę informacyjną i sprawozdawczą

 

 

Ochrona majątku

 • aby pozostać wiarygodnym pracownikiem, korzystamy z zasobów Grupy w sposób właściwy, odpowiedzialny oraz nie dopuszczamy do marnotrawienia aktywów Grupy
 • za aktywa uważamy m.in. majątek trwały, rzeczy ruchome, przyznane mienie służbowe, know-how, znaki towarowe i inne dobra niematerialne
 • każdy z nas jest także zobowiązany do efektywnego wykorzystania czasu pracy
 • nie akceptujemy wykorzystywania majątku Grupy do celów prywatnych w sposób niezgodny z wewnętrznymi procedurami

Komunikacja i marketing

 • w relacjach z interesariuszami, zwłaszcza mediami, dbamy o wizerunek i reputację Grupy
 • przestrzegamy zasadę, że komunikacja do mediów na temat Grupy lub danej spółki z Grupy jest prowadzona jedynie przez upoważnione do tego osoby
 • aby zagwarantować spójny wizerunek Grupy CCC, każdy z naszych pracowników jest odpowiedzialny za przestrzeganie wewnętrznych zasad w zakresie komunikacji, szanując markę i wartości CCC
 • prowadząc działania marketingowe i promocyjne, dokładamy starań, aby nasz przekaz był rzetelny, uczciwy i w sposób wyczerpujący informował o cenach produktów oraz zasadach promocji

Insider trading

 • nasi akcjonariusze są dla nas bardzo ważni, gdyż dzięki zaufaniu, którym nas obdarzyli, wspierają nasz rozwój
 • w naszych działaniach, jesteśmy transparentni i uczciwi oraz zapewniamy równy dostęp do informacji
 • nie akceptujemy zachowań, które mogą wpłynąć na nadużycia związane z obrotem akcjami
 • pracownicy, którzy są w posiadaniu informacji poufnej mogącej mieć wpływ na cenę akcji, nie mogą podejmować na tej podstawie decyzji lub namawiać osobę trzecią do podjęcia decyzji dotyczącej nabycia lub zbycia akcji.

 

 

pracownicy, którzy są w posiadaniu informacji poufnej mogącej mieć wpływ na cenę akcji, nie mogą podejmować na tej podstawie decyzji lub namawiać osobę trzecią do podjęcia decyzji dotyczącej nabycia lub zbycia akcji.

Informacje poufne

 • chronimy i zabezpieczamy przed ewentualnym udostępnieniem osobom nieuprawnionym wszelkie informacje posiadające wartość gospodarczą, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Grupę
 • informacje poufne wykorzystujemy jedynie do realizacji obowiązków służbowych, które wymagają do nich dostępu
 • jesteśmy świadomi, że przekazanie lub wykorzystanie informacji poufnych może skutkować sankcjami prawnymi
 • chronimy nie tylko informacje poufne, ale także informacje wrażliwe, dane osobowe oraz wszelkie istotne informacje, w których jesteśmy posiadaniu

 

Bezpieczeństwo produktu

 • jesteśmy odpowiedzialni za oferowany produkt i w związku z tym jakość jest dla nas kluczowa
 • dbając o bezpieczeństwo użytkowania naszych towarów, skrupulatnie sprawdzamy ich jakość na każdym etapie produkcji
 • dążymy do tego, aby nasze produkty spełniały krajowe i międzynarodowe standardy i normy
 • stale udoskonalamy nasze praktyki w zakresie produkcji, magazynowania i sprzedaży oraz na bieżąco zapobiegamy sytuacjom, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo lub jakość produktu

 

BHP

 • z niezwykłą starannością podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa naszych pracowników i osób współpracujących
 • przestrzegamy obowiązujących przepisów oraz wewnętrznych uregulowań BHP oraz dążymy do podejmowania działań przekraczających wymagania prawne w tym zakresie
 • dążymy do wzrostu świadomości oraz poziomu zaangażowania pracowników
 • w kwestiach bezpieczeństwa pracy, niezależnie od stanowiska oraz obszaru pracy

 

Otoczenie

 • jako odpowiedzialni społecznie, angażujemy się w dialog z naszymi interesariuszami. Zależy nam na tym, aby szanować wzajemne oczekiwania i zobowiązania
 • popieramy i wspieramy zaangażowanie naszych pracowników na rzecz lokalnych społeczności
 • popieramy i wspieramy zaangażowanie naszych pracowników na rzecz lokalnych społeczności ponadto, wdrażamy i stosujemy rozwiązania technologiczne w trosce o środowisko naturalne oraz kształtujemy postawy ekologiczne naszych pracowników

 

Skorzystaj z formularza kontaktowego, aby się z nami skontaktować.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się