Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 czerwca 2016 r., godz. 12:00

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 2 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2015.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  1)    Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., zawierającego w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej;
  2)    Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. i Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2015-2017.
 13. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki CCC S.A.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej CCC S.A.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu wskazane w punkcie 14 porządku obrad WZA:

Zarząd podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu:

(A) proponowane brzmienie punktu 9 § 16 ust. 2 Statutu

„§ 16 ust. 2 (…)
9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych aktów normatywnych należących do właściwości Rady Nadzorczej;”

(B) proponowane brzmienie nowego § 18a Statutu

㤠18a
Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:
1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia."


Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

Rodzaj akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
akcje imienne uprzywilejowane 6.650.000 13.300.000
akcje zwykłe na okaziciela 31.750.000 31.750.000
Razem 38.400.000 45.050.000


Relacja ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02-06-2016

Grupa CCC jest jedną z najszybciej rozwijających się dużych firm obuwniczych w Europie i jednocześnie jednym z największych producentów obuwia w tym regionie. CCC poprzez eobuwie.pl SA jest również liderem e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, w segmencie obuwia. Grupa CCC posiada sieć blisko 1.200 salonów i działa w 23 krajach w Europie i poza nią, w kanałach off-line i on-line. Modne i atrakcyjne produkty CCC i eobuwie.pl oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Szwecji, jak również w Szwajcarii (przez sieć Voegele). Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych w Polsce, zatrudnia ponad 14 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. W 2017 roku sprzedaż Grupy CCC osiągnęła 4,2 mld zł (1 mld EUR), co stanowi wzrost o 32% w stosunku do 2016. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się